Adatvédelem - Cinenuovo Kft.

Tartalomhoz ugrás
A CINENUOVO.HU adatvédelmi elvei
Ezen adatvédelmi nyilatkozat a www.cinenuovo.hu honlap és minden aloldalán  elérhető linkek keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó  szabályokat tartalmazza.

A Cinenuovo.hu honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.
A Cinenuovo Kft. adatvédelmi elvei

I. Leírás

Ezen  adatvédelmi nyilatkozat a www.cinenuovo.hu honlap és minden aloldalán  elérhető linkek keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó  szabályokat tartalmazza. A honlap használatának megkezdésével a  felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.

II. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A  Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az  adatkezelő az Üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A  Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein  kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett  személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval fennálló  jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az  adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre,  illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra  kerülnek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az  Üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése  minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak  megfelelően történik.

Az Üzemeltető a Felhasználók  által a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy  egységes adatbázisban kezeli. Az Üzemeltető a Szolgáltatást a 2001. évi  CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság  elvét betartva üzemelteti. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor  bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe  kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP  címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen  felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra  kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak  minősülnek. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más  adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható  lenne. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető  kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat  is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére  adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további  látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése,  az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom  eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az  adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került  adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító  adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának  végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez  használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha  az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k  küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor  ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve  előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos  adatokhoz való hozzáféréshez. Az Üzemeltető az adatfájlok használatával  kezelésébe került adatokat csak az érintett Felhasználó előzetes  hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. Az Üzemeltető  által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek  is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a  Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik  weboldalra.
Az Üzemeltető kezeli a Szolgáltatás  használata során az egyes blogokban és más hasonló szolgáltatások  keretében elhelyezett adatokat is. Az Üzemeltető fenntartja a jogot  arra, hogy az Üzemeltető részére az egyes Felhasználók által és rájuk  vonatkozóan harmadik személyek (például más Felhasználók) által küldött  személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott  Felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség  elvének figyelembe vételével tárolja vagy egyébként kezelje.

III. Az adatkezelés célja

A  Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett  adatkezelések elsődleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és  személyre szabott formában történő nyújtása, ideértve többek között az  Akciók lebonyolítását is. Az Üzemeltető által végzett adatkezelések  további célja a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatás használatával  kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére  felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat  érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok  gyakorlása. Az Üzemeltető jogosult valamennyi Felhasználó részére a  Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai  jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk  stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok  felhasználásával. Az Üzemeltető a Felhasználók által megadott adatokat  csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen  üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés  időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás  visszavonásáig, vagyis a leiratkozás időpontjáig terjed.

IV. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az  Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott  Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az  adott Felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes  felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az  alábbi esetekben is sor kerülhet:

i. Az egyes  Felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki  számára hozzáférhető adat, és az egyes Felhasználók Szolgáltatás  keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki  által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő  következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a Felhasználó maga,  vagy más személy felfedi egy adott Felhasználó személyazonosságát vagy  egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből  kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez  történő kötését. A Felhasználók e-mail címüket és más adataikat is  nyilvánosan elérhetővé tehetik, illetve a profiljuk bővítése során  számos olyan adatot megadhatnak magukról, amelyek személyes adatnak  minősülnek, így az ilyen adatok publikussá tétele mely kizárólag az  adott Felhasználó saját döntése alapján történhet meg személyes adatok  önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra  hozatalt a Felhasználók annak tudatában teszik meg, hogy a  nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet (például az adott  Felhasználóról nyilvánosan elérhető adatokból személyiségprofilt  építhet) és hogy az ilyen visszaélések megakadályozására az  Üzemeltetőnek nincs lehetősége.

ii. A Szolgáltatás  keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban  az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy  elérhetővé tenni az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.

iii.  Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit (például egyes  co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják vagy  üzemeltetik. Amennyiben egy Felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a  szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat  ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott , az Üzemeltetőtől független  szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.

iv.  A Szolgáltatás egyes részeit (például a blogok üzemeltetését,  felmérések végzését) az Üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy  alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az  ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok  átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott  adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó  cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek  felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően  csak az egyes Felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az  adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak  megfelelően

v. Az Üzemeltető együttműködik a  nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a  Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás,  szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és  szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen  alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes  Felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy  személynek.

V. Adatbiztonság

Bár  az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági  intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem  garantálja, hogy az egyes Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett  tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített  személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban  meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár  más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az  adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések  oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy  fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes  adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is  felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a Felhasználók  kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek  minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére.  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az  Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is  jogosultak bizonyos körben a Felhasználók személyes és egyéb adatainak  kezelésére.
A Felhasználókat kizárólagos felelősség  terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az  azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi  tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító  Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez  kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az  adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében  elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők  által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező  érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben  javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.

A  Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető hírközlési  eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ  szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető  részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását  teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog  hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a  technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek  érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket  foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más  titkosítási protokollok használatával).

VI. Az érintetteket megillető jogok gyakorlása, jogorvoslat

Az a  Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes  adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt  érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az  erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes  törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

VII. Az Üzemeltető felelősségének kizárása

Az  Üzemeltető a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt,  elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű  felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról,  hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy  egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során  más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül  nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy  egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon  (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen  adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a  Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a  szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az  elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető  az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró  hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása  céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

VIII. A Nyilatkozat módosítása

Az  Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat  módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított  nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatvédelem menüpont alatt.
Cinenuovo Kft.

Minden jog fenntartva, 2021 © Cinenuovo Kft.
2084. Pilisszentiván, Szabadság út 6/b.
Vissza a tartalomhoz